Arabia, A. Alareisto, 1986

€17,00

Decoration plate

Manufacturer: Arabia

Design. A. Alareisto

Diameter: 12 cm

Year: 1986

Number: 32

Name: Onneliset, Lykka, Happiness